Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

MOSZKOWSKI 2023

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego "PER ASPERA AD ASTRA"

10th International Moritz Moszkowski Piano Competition

Kielce, 12-19 maja 2023

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

ENTRY FORM

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku wątpliwości dotyczących wypełnienia zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny: Anna Wojciechowska tel. 41-342-60-17 wew.124

Prosimy uważnie wpisywać wszystkie dane zgodnie z uwagami zastosowanymi do każdego pytania.

Dane wpisane przez Państwa zostaną bezpośrednio skopiowane do dyplomów oraz programów.

W polach, w których nie wpisujecie Państwo danych (np. repertuar do II etapu, akompaniator) należy wstawić kropkę, aby komputer "uznał" te pola za wypełnione i nie blokował wysłania fomularza.

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku WYŚLIJ zgłoszenie zostanie przesłane do Organizatora.

W przypadku błędnego wypełnienia ankiety, prosimy nie wypełniać jej ponownie, tylko zgłosić poprawki mailowo (moszkowski@muzyczna.kielce.pl)

 

Fields marked with a red star are mandatory. In case of any doubts regarding the completion of the application, please contact us by phone: Anna Wojciechowska tel. 41-342-60-17 wew.124

Please enter all data carefully according to the comments used for each question.

Data entered by you will be directly copied to diplomas and programs.
 

In fields in which you do not enter data (eg repertoire for the second stage, accompanist), a dot should be inserted in order for the computer to "recognize" these fields as completed and not block sending the form.


After filling out the form and clicking the SEND button, the application will be sent to the Organizer.

In case of incorrect completion of the questionnaire, please do not fill it again, just submit corrections by e-mail (moszkowski@muzyczna.kielce.pl)

W tej ankiecie jest 16 pytań.
Dane podstawowe / Basic data
(To pytanie jest wymagane)
1
GRUPA / GROUP
(To pytanie jest wymagane)
2
Imię uczestnika / Participant's First name:

duża tylko pierwsza litera imienia (np. Artur)

only the first letter of the name is big

(To pytanie jest wymagane)
3
Nazwisko uczestnika/ Participant's Surname:

duża tylko pierwsza litera nazwiska (np. Nowak)

only the first letter of the surname is big

(To pytanie jest wymagane)
4
Data urodzenia uczestnika / Participant's date of birth:

(rok-miesiąc-dzień : RRRR-MM-DD)     (year-month-day: YYYY-MM-DD)

(To pytanie jest wymagane)
5
stopień szkoły muzycznej / degree of music school
(To pytanie jest wymagane)
6
klasa / class
cyfra arabska / arabic numbering (np. 4)
(To pytanie jest wymagane)
7
Telefon kontaktowy uczestnika / Applicant's telephone number:

9 cyfr bez zera z przodu, spacja co trzy cyfry (000 000 000)

9 digits without zero at the front, space every three digits (000 000 000)

(To pytanie jest wymagane)
8
Adres e-mail uczestnika / Applicant's e-mail:

prosimy dokładnie sprawdzić prawidłowowść wpisanego adresu

please double check that the address provided is correct

 

 

(To pytanie jest wymagane)
9
Imię i nazwisko pedagoga / Teacher's full name:

duże tylko pierwsze litery imienia i nazwiska (np. Jacek Kowalski)

large only first letters of the first and last name

(To pytanie jest wymagane)
10
telefon do pedagoga / teacher's phone number

9 cyfr bez zera z przodu, spacja co trzy cyfry (000 000 000)

9 digits without zero at the front, space every three digits (000 000 000)

(To pytanie jest wymagane)
11
Adres e-mail pedagoga / Teacher's e-mail:

prosimy sprawdzić dokładnie, czy podany adres jest poprawny
please double check that the address provided is correct

(To pytanie jest wymagane)
12
Imię i nazwisko akompaniatora / Accompanist's full name:

duże tylko pierwsze litery imienia i nazwiska (np. Oskar Nowak)

large only first letters of the first and last name

(To pytanie jest wymagane)
13
Szkoła (pełna nazwa, adres, państwo) / School (full name, address, country):
Program Przesłuchań Konkursowych / Performance programme
(To pytanie jest wymagane)
14
ETAP I / STAGE I:
1
2
3
4

dla grup. dla których wymagane są trzy utwory: w czwartej pozycji proszę wpisać znak "x"

for groups. for which three tracks are required: in the fourth position, please enter an "x"

 

Tytuł utworu zostanie przesłany w pełni, nawet jeśli nie mieści się cały w polu tekstowym.

The song title will be sent completely, even if it does not fit all in the text field.

(To pytanie jest wymagane)
15
ETAP II  (tylko dla grup C i D) / STAGE II (only for groups C and D):
1.
2.

Tytuł utworu zostanie przesłany w pełni, nawet jeśli nie mieści się cały w polu tekstowym.

The song title will be sent completely, even if it does not fit all in the text field.

Uwagi / Comments
16
Uwagi / Comments